Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W Twojej przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

PRODUCENT FOLII STRETCH

Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych współpracą

i będących klientami oraz ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników

 

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które FOLPOLTER II sp. z o.o. sp.k. („Spółka”) z siedzibą w Jaśle przetwarza jako administrator danych osobowych, sposobów wykorzystania tych danych a także praw osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Adresatami niniejszej informacji są osoby fizyczne będące:

 

W niniejszej klauzuli informacyjnej Spółka, będąca administratorem danych osobowych („ADO”) informuje w szczególności o celu oraz sposobie w jaki gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe, o podstawie prawnej w oparciu o którą przetwarza Państwa dane osobowe, jak również o przysługujących Państwu prawach.

 

Kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub realizacji praw osoby, której dane dotyczą możliwy jest pod adresem Folpolter II Sp.k. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Niegłowicka 47b, nr KRS 0000406557 , NIP: 6852289744 , REGON 180504732 , tel.: +48 134458219 , adres e-mail: biuro@folpolter.pl

 

Rodzaje danych osobowych, źródło pozyskania danych

 

W związku ze współpracą (możliwością nawiązania współpracy) pomiędzy Państwem a naszą Spółką, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 1. imiona i nazwiska

 2. adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

 3. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

 4. numer PESEL,

 5. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

 6. specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

 7. numer rachunku bankowego,

przy czym zakres przetwarzanych danych jest każdorazowo determinowany celami przetwarzania.

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a naszą Spółką, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z naszą Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką, a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 

Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ADO w określonych poniżej celach. 
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz okres przetwarzania danych w tym celu. 

 

I.
CEL: zawarcie i wykonanie umowy

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów .

 

II.

CEL: wykonanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem – jeżeli są Państwo osobami wskazanymi przez ten podmiot jako osoby do kontaktów lub reprezentantami takiego podmiotu będącego osobą prawną

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem, ochrona praw, dochodzenie roszczeń
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

III.

CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 lit. c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa.

 

IV.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

V.
CEL: marketing usług własnych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest informowanie osób pozostających w bieżących relacjach z administratorem o usługach administratora;

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – odrębna, dobrowolnie wyrażona zgoda – w przypadku osób nie pozostających w bieżących relacjach z administratorem.

OKRES PRZETWARZANIA: do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub cofnięcia zgody

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i kadrowe, realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, agencjom marketingowym, rekrutacyjnym, firmom windykacyjnym i audytorskim, bankom, operatorom płatności a ponadto organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 

Transfer danych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

 

Zwracamy uwagę, że:

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kontrahentów (dostawców i poddostawców), ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników

 

 

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które FOLPOLTER II sp. z o.o. sp. k.(„Spółka”) z siedzibą w Jaśle przetwarza jako administrator danych osobowych, sposobów wykorzystania tych danych a także praw osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Adresatami niniejszej informacji są osoby fizyczne będące:

 

W niniejszej klauzuli informacyjnej Spółka, będąca administratorem danych osobowych („ADO”) informuje w szczególności o celu oraz sposobie w jaki gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe, o podstawie prawnej w oparciu o którą przetwarza Państwa dane osobowe, jak również o przysługujących Państwu prawach.

 

Kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub realizacji praw osoby, której dane dotyczą możliwy jest pod adresem Folpolter II Sp.k. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Niegłowicka 47b, nr KRS 0000406557 , NIP: 6852289744 , REGON 180504732 , tel.: +48 134458219 , adres e-mail: biuro@folpolter.pl

 

 

Rodzaje danych osobowych, źródło pozyskania danych

 

W związku ze współpracą (możliwością nawiązania współpracy) pomiędzy Państwem a naszą Spółką, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 1. imiona i nazwiska

 2. adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

 3. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

 4. numer PESEL,

 5. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

 6. specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

 7. numer rachunku bankowego,

 8. informacje o certyfikatach i nadanych uprawnieniach (dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe lub specjalistyczne)

przy czym zakres przetwarzanych danych jest każdorazowo determinowany celami przetwarzania.

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a naszą Spółką, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z naszą Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką, a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 

Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ADO w określonych poniżej celach. 
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz okres przetwarzania danych w tym celu. 

 

I.
CEL: zawarcie i wykonanie umowy

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów .

 

II.

CEL: wykonanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem – jeżeli są Państwo osobami wskazanymi przez ten podmiot jako osoby do kontaktów lub reprezentantami takiego podmiotu będącego osobą prawną

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem, ochrona praw, dochodzenie roszczeń
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

III.

CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 lit. c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa.

 

IV.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

V.
CEL: marketing usług własnych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest informowanie osób pozostających w bieżących relacjach z administratorem o usługach administratora;

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – odrębna, dobrowolnie wyrażona zgoda – w przypadku osób nie pozostających w bieżących relacjach z administratorem.

OKRES PRZETWARZANIA: do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub cofnięcia zgody

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i kadrowe, realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, agencjom marketingowym, rekrutacyjnym, firmom windykacyjnym i audytorskim, bankom, operatorom płatności a ponadto organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 

Transfer danych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

 

Zwracamy uwagę, że:

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Folpolter Sp. z o.o.

(dawniej: FOLPOLTER II Sp. z o.o. Sp. k.)
ul. Niegłowicka 47B
38-200 Jasło

NIP: 6852289744
tel./fax 13 44 582 19
e-mail: