PRODUCENT FOLII STRETCH

Regulamin promocji

 

Jasło, dnia 28 lutego 2022 r.

REGULAMIN AKCJI

ZAMIENIAJ PALETY NA UŚMIECH”

§1

WARUNKI OGÓLNE,

ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK AKCJI

 1. Organizatorem Akcji jest FOLPOLTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wa z siedzibą w Jaśle, ul. Niegłowicka 47B, 38-200 Jasło, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955826, posiadająca numer NIP: 6852289744, REGON: 180504732, oraz BDO: 000155802, (dalej jako: „Organizator”).

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia i udziału w akcji sprzedaży towarów, których sprzedawcą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Organizator, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Akcja”).

 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

 4. Akcja dotyczy produktów znajdujących się w ofecie oferowanych do sprzedaży przez Organizatora (dalej jako: „Produkt”).

 5. Akcja obowiązuje w okresie od 28.02.2022 r. do 31.05 2022 r., z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszego zakończenia przez Organizatora w dowolnym momencie (dalej jako „Okres Akcji”).

 6. W Akcji może wziąć klient Organizatora, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobą prawną, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną (dalej jako „Uczestnik”).

 1. Akcja polega na tym, że w razie dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu/-ów o wartości wskazanej w Regulaminie, Organizator przeznaczy określoną w Regulaminie kwotę na zakup pomocy materialnej przeznaczonej dla obywateli Ukrainy w związku z naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy przez Federację Rosyjską, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie (dalej jako: „Przedmiot Akcji”). W braku możliwości wykorzystania przez Organizatora środków pieniężnych w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, wszystkie pozyskane w ramach Akcji środki zostaną przekazane przez Organizatora właściwej fundacji na cele społeczne.

§2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AKCJI

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie.

 2. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i nie jest uzależnione od konieczności dokonania zakupu produktów innych niż Produkty wskazane przez Organizatora w niniejszym Regulaminie.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i stanowi zobowiązanie do jego przestrzegania.

 4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dokonanie w Okresie Akcji zakupu Produktu o wartości nie niższej niż 8 000,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) u Organizatora.

 5. Organizator za każdy dokonany przez Uczestnika w Okresie Akcji zakup Produktu o wartości minimum 8 000,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy _ złotych 00/100) przeznaczy kwotę 100,00 zł netto (słownie: sto złotych 00/100) na zakup pomocy materialnej przeznaczonej dla obywateli Ukrainy, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Wojewodę Podkarpackiego. Środki pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być w szczególności przeznaczone na zakup: żywności, środków czystości, środków higienicznych, odzieży, materiałów medycznych, czy leków.

 6. Dokumentem potwierdzającym zakup Produktu przez Uczestnika jest faktura VAT lub /paragon

 7. Na koniec każdego tygodnia objętego Akcją, Organizator zweryfikuje liczbę zakupionych przez Uczestników Produktów o wartości wskazanej w pkt 5 powyżej i na jej podstawie ustali wysokość pomocy przeznaczonej na wsparcie dla obywateli Ukrainy.

 8. Organizator w oparciu o wysokość pomocy ustaloną zgodnie z pkt 7 powyżej, dokona zakupu pomocy materialnej przeznaczonej na wsparcie dla obywateli Ukrainy i we własnym zakresie zorganizuje transport tej pomocy do najbliższego ze względu na siedzibę Organizatora miejsca zbiórki pomocy humanitarnej.

 9. Po zakończeniu Akcji Organizator opublikuje na stronie internetowej prowadzonej pod adresem:www.folpolter.pl listę rzeczy zakupionych w ramach Akcji ze wskazaniem danych Uczestników Akcji, w sposób nienaruszający tajemnicy przedsiębiorstwa Uczestników.

§ 3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji, osób współpracujących z Uczestnikami Akcji na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz osób reprezentujących Uczestników Akcji jest FOLPOLTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Niegłowicka 47B, 38-200 Jasło, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955826, posiadająca numer NIP: 6852289744, REGON: 180504732, oraz BDO: 000155802.

 2. Kontakt z administratorem dostępny jest pod adresem e-mail: [email protected] 720806815

 3. Dane osobowe Uczestników Akcji, osób współpracujących z Uczestnikami Akcji na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz osób reprezentujących Uczestników Akcji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji i realizacji postanowień Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na wykonaniu zobowiązań Organizatora Akcji wobec jej Uczestników, osób współpracujących z Uczestnikami Akcji na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz osób reprezentujących Uczestników Akcji.

 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Akcji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.

 5. Dane osobowe Uczestnika, osób współpracujących z Uczestnikiem Akcji na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz osób reprezentujących Uczestnika Akcji mogą być ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności online, bankom, innym operatorom płatności.

 6. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Akcji, osób współpracujących z Uczestnikami Akcji na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz osób reprezentujących Uczestników Akcji do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Akcji.

 7. Uczestnikowi, osobie współpracującej z Uczestnikiem Akcji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osobie reprezentującej Uczestnika Akcji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi Akcji, osobie współpracującej z Uczestnikiem Akcji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osobie reprezentującej Uczestnika Akcji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi, osobie współpracującej z Uczestnikiem Akcji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osobie reprezentującej Uczestnika Akcji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Akcji zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej dostępnej pod adresem: _______________www.folpolter.pl.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw przysługujących Uczestnikom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności uprawnień wynikających z gwarancji, czy rękojmi.

 2. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Akcji na osoby trzecie.

 3. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Akcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Akcji.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji. O wcześniejszym zakończeniu Akcji Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji co najmniej na 3 dni przed jej wcześniejszym zakończeniem.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

 7. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: _www.folpolter.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2022 r.

 

Folpolter Sp. z o.o.

(dawniej: FOLPOLTER II Sp. z o.o. Sp. k.)
ul. Niegłowicka 47B
38-200 Jasło

NIP: 6852289744
tel./fax 13 44 582 19
e-mail: